Op dit moment hebben wij last van een storing in onze telefooncentrale. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst King Software

Maart 2020


Totstandkoming overeenkomst

1. Deze overeenkomst komt tot stand tussen Quadrant Software BV, Eglantierbaan 95 te 2908LV  Capelle aan den IJssel, Nederland, hierna te noemen ‘Quadrant’, en de gebruiker van de ‘King’-programmatuur, hierna te noemen ‘de gebruiker’, zodra de gebruiker, voorafgaand aan het gebruik van de King-programmatuur, heeft aangegeven akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst en zich vervolgens aanmeldt via het aanmeldformulier op de website.
2. Uitsluitend de bepalingen, bedingen en voorwaarden van deze overeenkomst, alsmede de Algemene Voorwaarden van Quadrant, waarmee de gebruiker bekend is en akkoord is, zijn van toepassing op het aan de gebruiker te verlenen gebruiksrecht ter zake de ‘King’-programmatuur, hierna te noemen ‘de programmatuur’. De gebruiker is verplicht deze voorwaarden te accepteren, voordat hij de programmatuur in gebruik neemt.
3. De gebruiker heeft de mogelijkheid deze voorwaarden af te drukken en/of op te slaan op een lokale schijf of andere informatiedrager.
4. Quadrant behoudt zich het recht voor om prijzen en/of voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in prijs en/of voorwaarden zullen ten minste 30 dagen vóór ingangsdatum worden aangekondigd per e-mail aan het door de gebruiker aangegeven e-mailadres, op onze website king.eu en/of anderszins. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van lopende overeenkomsten. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met een of meer wijzigingen, dan heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien de gebruiker niet uiterlijk per ingangsdatum van de wijzigingen opzegt, wordt de gebruiker geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Gebruiksrecht ‘King’-programmatuur

5. Deze overeenkomst verschaft de gebruiker het beperkte recht van gebruik van de programmatuur. Dit betreft de versie van de ‘King’-programmatuur waarvoor een overeenkomst is afgesloten, inclusief eventuele opties, en voor maximaal het overeengekomen aantal geautoriseerde gebruikers.
6. De programmatuur wordt op afstand beschikbaar gesteld via internet of een ander netwerk, zonder dat aan de gebruiker een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord wordt toegang tot de programmatuur verkregen.
7. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, mag door de gebruiker niet worden overgedragen of afgestaan aan een derde en is beperkt tot uitsluitend het voor eigen gebruik aanwenden van die programmatuur, d.w.z. voor het voeren van de eigen administratie of administraties van derden. Elk ander gebruik is derhalve niet toegestaan. Deze overeenkomst houdt geen overdracht in van auteurs-, octrooi-, eigendoms- en/of merkrecht op de programmatuur.
8. Het is de gebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de programmatuur.
9. Het is de gebruiker verboden om de programmatuur te sublicentiëren of daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde dan wel een derde al dan niet op afstand toegang te verlenen tot de programmatuur, of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, behalve indien deze derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de gebruiker gebruikt.
10. De aan gebruiker ter beschikking gestelde programmatuur is uitsluitend standaard-programmatuur. Van maatwerk zal slechts sprake zijn indien zulks blijkt uit een separate maatwerk-overeenkomst. Maatwerkprogrammatuur maakt op geen enkele wijze deel uit van deze overeenkomst.
11. Het vervaardigen van kopieën van de programmatuur is op geen enkele wijze toegestaan.
12. De programmatuur is en blijft eigendom van Quadrant, althans behoren de auteursrechten daarop uitsluitend toe aan Quadrant, zodat Quadrant gerechtigd is daarover te beschikken. De merknamen ‘King’ en ‘King Anywhere’ zijn door en ten behoeve van Quadrant merkrechtelijk beschermd. De auteursrechten op alle bij de programmatuur behorende documentatie behoren uitsluitend toe aan Quadrant.

Verplichtingen van de gebruiker

13. De gebruiker is verantwoordelijk voor het geautoriseerd gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord en iedere andere in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst toegewezen toegangs- en identificatiecode en zal bij de behandeling hiervan alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht nemen. Schade of kosten als gevolg van verkeerd gebruik, dan wel misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord, komen voor rekening en risico van de gebruiker. De gebruiker is verplicht om bij de constatering dan wel het vermoeden van misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord hiervan per omgaande melding te maken bij Quadrant. Het is Quadrant toegestaan de gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen.
14. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en goede werking van de noodzakelijke software, hardware, internetverbinding, etc., aldus de volledige infrastructuur, om het gebruik van de programmatuur mogelijk te maken.
15. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de programmatuur en zal deze uitsluitend aanwenden voor legale en legitieme doeleinden. De gebruiker vrijwaart Quadrant voor eventuele aanspraken van derden ter zake de wijze waarop de gebruiker gebruik maakt van de programmatuur en ter zake de eventuele resultaten hiervan.
16. Het is de gebruiker niet toegestaan de programmatuur te gebruiken voor het maken van reclame dan wel het verspreiden van berichten op een wijze die kan worden aangemerkt als “spamming”, dan wel het verspreiden, aanbieden dan wel toegankelijk maken van materiaal dan wel informatie waarvan de inhoud in strijd is met de wet of de openbare orde.
17. Quadrant is gerechtigd deze overeenkomst op te schorten, dan wel de toegang tot de programmatuur en de data te blokkeren voor de duur dat de gebruiker deze in strijd met deze bepaling gebruikt. Dit geldt tevens bij niet-geautoriseerd gebruik en/of bij gebruik van de programmatuur door inbreuk van derden. Schade of kosten als gevolg hiervan komen voor rekening en risico van de gebruiker.

Garantie en ondersteuning

18. Quadrant garandeert gedurende de looptijd van deze overeenkomst de goede werking van de programmatuur in overeenstemming met de door Quadrant vastgestelde specificaties, eigenschappen en functies. Quadrant kan er evenwel niet voor instaan dat de programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.
19. Quadrant zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele problemen en/of storingen aan de website dan wel het netwerk zo spoedig mogelijk te verhelpen dan wel te doen verhelpen. Gebreken in de programmatuur die door Quadrant is ontwikkeld, dienen door de gebruiker gedetailleerd te worden omschreven en schriftelijk binnen veertien dagen na constatering te worden gemeld. Onverminderd het hieromtrent bepaalde in de Algemene Voorwaarden zal Quadrant zich er voor inspannen deze gebreken in de Programmatuur binnen een redelijke termijn op te sporen en te herstellen. De gebruiker dient Quadrant op het kantoor van Quadrant daartoe tijdig te voorzien van de benodigde gegevens en eventuele testdata.
20. Quadrant draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst zorg voor ondersteuning jegens de gebruiker bij het gebruik van de programmatuur. Deze ondersteuning betreft uitsluitend de volgende onderdelen:

a. het verstrekken van online informatie betreffende de werking van de programmatuur, o.a. bestaande uit een online help-systeem, digitale handleidingen en instructievideo’s;

b. telefonische ondersteuning, d.w.z. het telefonisch beantwoorden van vragen en/of oplossen van problemen van de gebruiker ter zake de functionele werking van de programmatuur, zulks uitsluitend gedurende de openingstijden van de helpdesk. Deze openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 18:00 uur, behoudens algemeen erkende feestdagen en overige dagen en tijden waarop Quadrant gesloten is. Deze telefonische support wordt verleend aan een enkele contactpersoon van de gebruiker en is beperkt tot een maximum van 15 minuten per dag en vijf keer per maand. Er wordt uitsluitend support verleend voor de actuele release van de programmatuur.

21. Indien de gebruiker zelf gegevens importeert via een (automatisch) te verwerken bestand, een webservice of een andere automatische koppeling, dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de juiste onderlinge samenhang van die gegevens. Deze gegevens worden door de programmatuur slechts beperkt getest.
22. Quadrant is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij anders is overeengekomen.
23. Quadrant is niet gehouden om een back-up te maken van de gegevens van de gebruiker en is niet gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten, tenzij anders is overeengekomen.

Nieuwe releases en uitbreidingen

24. Bij King Software wordt steeds de meest recente release van de programmatuur ter beschikking gesteld, zodra deze door Quadrant wordt vrijgegeven voor deze toepassing. Uitsluitend genoemde release kan door de gebruiker gebruikt worden. Administraties die zijn aangemaakt met een oudere release van de programmatuur zullen in principe automatisch worden geconverteerd naar de actuele release.
25. Quadrant is niet verplicht om alle functionele mogelijkheden van de bestaande programmatuur over te nemen in een nieuwe release.
26. Alle nog bij te bestellen uitbreidingen en opties zullen zonder voorafgaand overleg tegen de dan daarvoor geldende prijs aan de lopende overeenkomst worden toegevoegd.

Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

27. De gebruiker garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door de gebruiker worden ingevoerd in de aan de gebruiker ter beschikking gestelde en te houden programmatuur. Dit betekent onder meer dat de gebruiker ervoor instaat dat alle wettelijke voorschriften, waaronder die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Over de wijze waarop de gebruiker uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zal de gebruiker Quadrant desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren.
28. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Quadrant verleende dienst worden verwerkt. De gebruiker staat er jegens Quadrant voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De gebruiker vrijwaart Quadrant tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van deze overeenkomst.
29. De gebruiker vrijwaart Quadrant voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de gebruiker wordt gehouden of waarvoor de gebruiker op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de gebruiker bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Quadrant toegerekend kunnen worden.
30. De gebruiker is verantwoordelijk voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Indien Quadrant op grond van deze overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals schriftelijk overeengekomen. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, redelijk is. Quadrant staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
31. Op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft de gebruiker verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage in en het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De gebruiker is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. Quadrant zal ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens worden beschouwd als ‘bewerker’ in de zin van de AVG. Quadrant zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de gebruiker na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking komen voor rekening van de gebruiker.

Dienstverlening en Aansprakelijkheid

32. Alle diensten van Quadrant worden geleverd op basis van een inspanningsverbintenis. Quadrant zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met de nodige zorg uit te voeren. Quadrant kan echter niet instaan voor een probleemloze en ononderbroken beschikbaarheid en de volledige betrouwbaarheid van de website dan wel het netwerk waarop de programmatuur beschikbaar wordt gesteld. Dit valt buiten de invloedsfeer van Quadrant. Een correcte en onbeschadigde datatransmissie kan Quadrant niet garanderen.
33. Quadrant is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de resultaten die met gebruikmaking van de programmatuur door de gebruiker zijn verkregen. De gebruiker zal de resultaten zelf op juistheid en volledigheid dienen te controleren.
34. Quadrant dan wel de serviceprovider kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en/of het verhelpen van storingen. Deze buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en voor zover mogelijk buiten (Nederlandse) kantoortijden plaatsvinden. Quadrant zal de buitengebruikstelling zoveel mogelijk aankondigen op haar website. Voor de gevolgen hiervan voor de gebruiker is Quadrant niet aansprakelijk.
35. Uitgezonderd schaden veroorzaakt door opzet of grove schuld van Quadrant, is Quadrant nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade. Indien en voor zover zodanige uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet mogelijk mocht blijken, dan zal zodanige aansprakelijkheid tot vergoeding van enige (gevolg)schade zijn beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde over zes kalendermaanden met een maximum van € 10.000 en zulks slechts indien en voor zover de ter beschikking gestelde programmatuur is aangewend voor zijn uiteindelijke bestemming.

Prijs en betaling

36. De prijs die de gebruiker verschuldigd is voor het gebruik van de programmatuur en voor het recht op service en support zoals hierboven omschreven, bestaat uit een jaarlijks of maandelijks abonnementsbedrag. Ook kan er sprake zijn van een eenmalig startbedrag. Tenzij anders is overeengekomen worden de verschuldigde bedragen in rekening gebracht per elektronische factuur en vindt betaling plaats per automatische incasso.
37. Bij niet-tijdige betaling, daaronder begrepen het niet-uitvoeren of storneren van een automatische incasso, wordt de gebruiker aan Quadrant over het gehele bedrag van de factuur, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1 procent per maand of gedeelte van een maand. Indien een automatische incasso door de gebruiker ten onrechte wordt gestorneerd of tweemaal achtereen niet kan worden uitgevoerd vanwege ontoereikend saldo op de bankrekening van de gebruiker, is de gebruiker daarnaast aanmaningskosten verschuldigd. Deze bedragen € 7,50 per niet-tijdig betaalde factuur.
38. Bij niet-tijdige betaling door de gebruiker aan Quadrant is Quadrant gerechtigd verdere uitvoering van deze overeenkomst jegens de gebruiker na een enkele sommatie op te schorten, zulks zonder enige aansprakelijkheid voor Quadrant en onverminderd Quadrants verdere rechten op schadevergoeding. De gebruiker is dan in verzuim.
39. Indien de gebruiker ondanks aanmaning en ingebrekestelling gedurende tenminste twee kalendermaanden in verzuim blijft, dan is Quadrant gerechtigd deze overeenkomst per direct te beëindigen.

Duur en opzegging overeenkomst

40. Deze overeenkomst wordt aangegaan:

a. Indien er gekozen is voor een eenmalige licentie met een (verplicht) jaarlijks Service-abonnement (SAB), wordt de overeenkomst aangegaan voor twaalf maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van twaalf maanden, tenzij een der partijen deze overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van twee kalendermaanden vóór prolongatiedatum.

b. Indien er gekozen is voor een maandabonnement, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging is dan mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden.

c. Indien er sprake is van een maandabonnement en de klant heeft ervoor gekozen voor meerdere maanden vooruit te betalen, dan zal er bij eventuele voortijdige opzegging geen restitutie van vooruitbetaalde maandtermijnen plaatsvinden.

41. De gebruiker is gerechtigd om bij prijsverhoging en/of wijziging van deze voorwaarden de overeenkomst per direct te beëindigen.
42. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden, hetzij door een (aangetekend) schrijven gericht aan Quadrant, hetzij door een e‑mail gericht aan info@king.eu, onder vermelding van het King-serienummer, de naam van de licentiehouder en het debiteurnummer.
43. Met het beëindigen van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van de gebruiker op de ‘King’-programmatuur. Tevens vervalt dan het recht op support en service zoals hierboven omschreven.
44. Indien de gegevensbestanden zijn opgeslagen op een door Quadrant beheerde server, zal Quadrant, na beëindiging van deze overeenkomst door opzegging, hetzij door de gebruiker, hetzij door Quadrant, de gegevensbestanden nog gedurende zes kalendermaanden voor de gebruiker beschikbaar houden, teneinde de gebruiker in staat te stellen de gegevens veilig te stellen, mits deze aan zijn verplichtingen jegens Quadrant heeft voldaan. Na deze termijn zullen de gegevens worden vernietigd, zonder enig recht op compensatie of schadevergoeding jegens de gebruiker.

Overige bepalingen

45. Quadrant blijft gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst/transactie met de gebruiker geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De gebruiker is daartoe niet gerechtigd.
46. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Alvorens de rechter te adiëren, verbinden partijen zich om eerst te trachten een geschil in der minne op te lossen.
47. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gebruiksovereenkomst in pdf