Op dit moment hebben wij last van een storing in onze telefooncentrale. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Aanvullende voorwaarden King Online via HD Service

Aanvullende voorwaarden King Online via HD Services

bij Gebruiksovereenkomst King Software versie 6.04 – november 2016


Totstandkoming overeenkomst

1. Deze overeenkomst komt tot stand tussen HD Services, Steenovenweg 8, 3417 XR te Montfoort, Nederland, hierna te noemen ‘HD’, en de gebruiker van de ‘King’-programmatuur, hierna te noemen ‘de gebruiker’, die gebruik wil maken van de diensten van HD voor de hosting van King Online, zodra de gebruiker, voorafgaand aan het gebruik van de King-programmatuur, heeft aangegeven akkoord te gaan met de voorwaarden van de Gebruiksovereenkomst King Software en met de aanvullende voorwaarden van deze overeenkomst door in te loggen op King Online.
2. De diensten worden aangeboden door HD onder de naam Online3000.
3. De gebruiker heeft de mogelijkheid deze voorwaarden af te drukken en/of op te slaan op een lokale schijf of andere informatiedrager.

Verplichtingen van HD

4. HD verplicht zich de gebruiker in staat te stellen zoveel mogelijk ongestoord gebruik te maken van hosting t.b.v. het werken met King Online.
5. Alle diensten van HD worden geleverd op basis van een inspanningsverbintenis. HD zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met de nodige zorg uit te voeren. HD kan echter niet instaan voor een probleemloze en ononderbroken beschikbaarheid en de volledige betrouwbaarheid van de website dan wel het netwerk waarop de programmatuur beschikbaar wordt gesteld. Dit valt buiten de invloedsfeer van HD. Een correcte en onbeschadigde datatransmissie kan HD niet garanderen.
6. HD garandeert een beschikbaarheid van de servers van 99,8%. Geplande downtime voor onderhoud, updates, etc. valt buiten deze garantie. Uitgesloten zijn kabelbreuken door grondwerkzaamheden, storingen bij derden buiten het eigen netwerk, terroristische aanslagen, waterschade en overmacht.
7. HD zal standaard iedere dag en aanvullend ieder weekend een technische back-up vervaardigen van alle administraties. Deze back-ups zijn primair bestemd voor het herstellen van storingen in de technische infrastructuur. De beschikbaarheid van deze back-ups voor de gebruiker wordt door HD niet gegarandeerd. Het terugzetten van data op verzoek van de gebruiker, op basis van deze back-ups, valt buiten deze overeenkomst, maar kan HD als aanvullende dienst aanbieden tegen aanvullend tarief.
8. HD kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en/of het verhelpen van storingen. Deze buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en voor zover mogelijk buiten (Nederlandse) kantoortijden plaatsvinden. HD zal de buitengebruikstelling zoveel mogelijk aankondigen op haar website. Voor de gevolgen hiervan voor de gebruiker is HD niet aansprakelijk.
9. Ondersteuning van de gebruiker door HD is mogelijk via telefonische support op werkdagen van 9:30 uur tot 17:00 uur. Buiten kantooruren is ondersteuning slechts mogelijk via e-mail. Ondersteuning vindt plaats tegen uurtarief o.b.v. nacalculatie.

Verplichtingen van de gebruiker

10. De gebruiker is verantwoordelijk voor het geautoriseerd gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord en iedere andere in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst toegewezen toegangs- en identificatiecode en zal bij de behandeling hiervan alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht nemen. Schade of kosten als gevolg van verkeerd gebruik, dan wel misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord, komen voor rekening en risico van de gebruiker. De gebruiker is verplicht om bij de constatering dan wel het vermoeden van misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord hiervan per omgaande melding te maken bij HD. Het is HD toegestaan de gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen.
11. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vervaardigen van back-ups van zijn administratie(s), afgezien van het in artikel 12 gestelde betreffende technische back-ups.
12. Het is de gebruiker niet toegestaan de programmatuur te gebruiken voor het maken van reclame dan wel het verspreiden van berichten op een wijze die kan worden aangemerkt als “spamming”, dan wel het verspreiden, aanbieden dan wel toegankelijk maken van materiaal dan wel informatie waarvan de inhoud in strijd is met de wet of de openbare orde.
13. HD is gerechtigd deze overeenkomst op te schorten, dan wel de toegang tot de programmatuur en de data te blokkeren voor de duur dat de gebruiker deze in strijd met deze bepaling gebruikt. Dit geldt tevens bij niet-geautoriseerd gebruik en/of bij gebruik van de programmatuur door inbreuk van derden. Schade of kosten als gevolg hiervan komen voor rekening en risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

14. Uitgezonderd schaden veroorzaakt door opzet of grove schuld van HD, is HD nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade. Indien en voor zover zodanige uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet mogelijk mocht blijken, dan zal zodanige aansprakelijkheid tot vergoeding van enige (gevolg)schade zijn beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde over zes kalendermaanden met een maximum van € 10.000 en zulks slechts indien en voor zover de ter beschikking gestelde programmatuur en services zijn aangewend voor hun uiteindelijke bestemming.

Prijs en betaling

15. De prijs die de gebruiker verschuldigd is voor het recht op service zoals hierboven omschreven, bestaat uit een maandelijks abonnementsbedrag. Ook kan er sprake zijn van een eenmalig startbedrag. Tenzij anders is overeengekomen worden de verschuldigde bedragen door King Software in rekening gebracht per elektronische factuur en vindt betaling plaats per automatische incasso.

Duur en opzegging overeenkomst

16. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden.
17. De gebruiker is gerechtigd om bij prijsverhoging en/of wijziging van deze voorwaarden de overeenkomst per direct te beëindigen.
18. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden door een e‑mail gericht aan info@king.eu, onder vermelding van het King-serienummer, de naam van de licentiehouder en het debiteurnummer. King Software zal deze opzegging doorgeven aan HD.
19. HD zal, na beëindiging van deze overeenkomst door opzegging, hetzij door de gebruiker, hetzij door HD, de gegevensbestanden nog gedurende zes kalendermaanden voor de gebruiker beschikbaar houden, teneinde de gebruiker in staat te stellen de gegevens veilig te stellen, mits deze aan zijn verplichtingen jegens HD heeft voldaan. Na deze termijn zullen de gegevens worden vernietigd, zonder enig recht op compensatie of schadevergoeding jegens de gebruiker.

Overige bepalingen

20. HD blijft gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst/transactie met de gebruiker geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De gebruiker is daartoe niet gerechtigd.
21. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Alvorens de rechter te adiëren, verbinden partijen zich om eerst te trachten een geschil in der minne op te lossen.
22. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Aanvullende voorwaarden in pdf