Op dit moment hebben wij last van een storing in onze telefooncentrale. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Cursusvoorwaarden King

Opdrachtgever en cursist verklaren geheel bekend te zijn en akkoord te gaan met de navolgende cursusvoorwaarden:

  1. De inschrijving voor een cursus van Quadrant Software BV te Capelle a/d IJssel, hierna: “Quadrant”, vindt plaats door ontvangst door Quadrant van het volledig en deugdelijk ingevulde inschrijfformulier, waarin de cursist en de opdrachtgever mede verklaren zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met al deze cursusvoorwaarden van Quadrant, inclusief de hierna vermelde Algemene Voorwaarden.
  2. Uiterlijk één week voor de cursus beslist Quadrant of de cursus doorgang zal vinden op de geplande of alternatieve cursusdatum. Vervolgens wordt, indien de cursus doorgang zal vinden, de cursist een bevestiging van de inschrijving voor de cursus toegezonden. Indien de cursus geen doorgang zal vinden wordt de cursist de annulering van de geplande cursus toegezonden.
  3. Indien de cursus geen doorgang zal vinden, zal het eventueel reeds betaalde en door Quadrant ontvangen cursusgeld worden gerestitueerd.
  4. Tot uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus kan de cursist of de opdrachtgever kosteloos de inschrijving annuleren. Bij latere annulering is de opdrachtgever aan Quadrant terstond opeisbaar verschuldigd 50% van al het voor de cursus verschuldigde cursusgeld. De cursist is gerechtigd zich te laten vervangen door een andere cursist, indien zulks vooraf schriftelijk zal zijn aangemeld aan Quadrant en de vervangende cursist vóór aanvang van de cursus schriftelijk zal hebben verklaard met de inhoud van deze cursusvoorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te gaan.
  5. Quadrant is bevoegd een cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen, indien en zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Quadrant heeft voldaan.
  6. Quadrant zal nimmer op enige wijze aansprakelijk zijn jegens de cursist en/of de opdrachtgever tot vergoeding van enige schade, ontstaan door Quadrants adviezen en/of toepassing van de cursusleerstof en/of ander cursusmateriaal.
  7. De volledige inhoud van het cursusmateriaal is beschermd door auteurs- en/of andere intellectuele/industriële eigendomsrechten, welke door de cursist en de opdrachtgever onvoorwaardelijk worden erkend. De cursist en de opdrachtgever zijn niet gerechtigd cursusmateriaal op enigerlei wijze, in enigerlei vorm en voor enig doel aan derden over te dragen, af te staan of in gebruik te geven.
  8. Voorts zijn op de cursusovereenkomst mede van toepassing de Algemene Voorwaarden van Quadrant, voorzover de cursusovereenkomst zich daar niet tegen verzet, met de inhoud waarvan de cursist en de opdrachtgever bekend zijn en geheel akkoord gaan.

Cursusvoorwaarden (pdf)